861 Handlingsplan mot rus for elever ved Dalane videregående skole

Målsetting: Dalane videregående skole har som mål å forebygge rusmisbruk og være en rusfri skole.

1. Formål

- Avdekke rus slik at alle elver, ansatte på Dalane videregående skole og ansatte på praksisplasser skal ha et trygt og rusfritt klasse- og læringsmiljø.
- Hjelpe elever som ruser seg til å slutte med det gjennom samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet
- Øke bevisstgjøringen om rus både hos elever og ansatte ved Dalane videregående skole gjennom forebyggende arbeid.
- Sikre at lovverket i forhold til enkeltindivid, foresatte og skolen blir fulgt.
- Sørge for at det er klare ansvarsforhold i behandlingen av russaker.
 

1.1 Når gjelder handlingsplanen?
Handlingsplanen omfatter situasjoner der det er mistanke om eller er bekreftet at elever er påvirket av rusmidler på Dalane videregående skole sitt område, samt på ekskursjoner og andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Med rus menes elever som er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotiske stoffer. Handlingsplanen gjelder også for salg og omsetning av rusmidler på Dalane videregående skole sitt område.

1.2 Styringsdokument
Handlingsplanen er et styringsdokument for ansatte ved Dalane videregående skole. Dette innebærer at alle ansatte er forpliktet til å følge handlingsplanen dersom det oppstår mistanke om at elever ved skolen er påvirket av rusmidler eller at det selges/ omsettes rusmidler på skolens område, jf pkt. 1.1.

1.3 Ansvar og myndighet
Rektor ved Dalane videregående skole har det overordnede ansvaret for at handlingsplanen blir fulgt.

2. Forebyggende arbeid ved Dalane videregående skole

Alle ansatte har et særlig ansvar for å være bevisst egne holdninger til rusmidler og hvordan dette formidles til elevene.

2.1 Rektor
Rektor har ansvar for at det forebyggende arbeidet mot rus inngår som en del av organiseringen og driften av skolen. Rektor har spesielt ansvar for at handlingsplanen blir fulgt og for at de ansatte årlig, ved skolestart, blir informert om denne. Rektor skal videre sørge for at skolens handlingsplan blir gjort tilgjengelige for alle ansatte, elever og foreldre/ foresatte, samt påse at det årlig blir gjennomført rusforebyggende tiltak for alle skolens elever.

2.2 Avdelingsledere
Avdelingslederne har ansvar for å følge opp de ansatte i forhold til det forebyggende arbeidet, med fokus på de ansattes holdninger til rusmidler og hvordan dette formidles til elevene.

2.3 Sosialrådgiver
Sosialrådgiver er skolens representert i SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Dalane. Sosialrådgiver har et kontinuerlig samarbeid med SLT om rusforebygging og kunnskapsformidling. Sosialrådgiver er sammen med rektor ansvarlig for å gjennomføre årlige rusforebyggende tiltak ved skolen.

2.4 Kontaktlærer
Kontaktlærer har hvert skoleår ansvar for å ta opp rus som tema med elevene. Kontaktlærer har videre ansvar for å utøve god klasseledelse og være tydelig i rollen som kontaktlærer.

2.5 Forebyggende tiltak ved Dalane videregående skole:
- Informere foreldre/ foresatte på VG1 om skolens handlingsplan mot rus på første foreldremøte.
- Samarbeid med elevrådet om holdningsskapende arbeid.
- Rusforebyggende arbeid blant avgangselevene.
- Informasjon/ opplæring til ansatte om rusproblemer og skolens håndtering av dette.
- Ved kjent rusproblem hos elever samarbeider skolen med elevenes foresatte og eksterne hjelpeapparat.
- Samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten innen helse- og psykiatri, både når det gjelder forebygging, rådgivning og behandlende tjeneste.
- Politiet og andre aktuelle instanser trekkes inn ved behov.

3. Handlingsplan

3.1 Ansatte plikter å reagere: 
- Når eleven får stort fravær eller har et endret fraværsmønster.
- Når det oppstår endring i elevens skoleprestasjoner, konsentrasjonsevne, orden og atferd i timene eller endring i fysisk og psykisk tilstand.
- Når elevens atferd vekker bekymring, eller om medelever, lærere, andre ansatte eller foreldre melder bekymring. 

3.2
Ved mistanke om at en elev har et rusproblem eller at eleven er ruspåvirket i skoletiden har alle voksne et selvstendig ansvar for umiddelbart melde fra til elevens kontaktlærer eller nærmeste leder. Saken meldes tjenestevei.

Ved sterk mistanke eller innrømmelse:
- Eleven tas ut av undervisning hvor det kan forekomme skade på personer og utstyr (eks verksted, byggeplass etc.)
- Det gjennomføres umiddelbart en samtale med eleven med formål å få bekreftet/avkreftet mistanke om rus. Sosialrådgiver/ helsesøster har ansvar for at samtalen gjennomføres. Kontaktlærer eller en annen ansatt eleven har tillit til bør være tilstede. Ved bekreftet mistanke skal eleven tilbys hjelp, både på skolen og med kontakt til øvrig hjelpeapparat. 
- Foreldre/foresatte skal kontaktes og informeres dersom eleven er under 18 år. Når eleven er over 18 år må skolen må ha samtykke fra eleven for å informere foreldre/ foresatte. 
- Rektor vurderer om politi skal kontaktes. 

Sosialrådgiver/ helsesøster har ansvar for følgende:
- Sosialrådgiver/ helsesøster forsøker å få til en frivillig avtale med eleven om rustest. Foresatte må samtykke til rustest dersom eleven er under 18 år. Rustest skal tas av fastlege, politi eller annet autorisert helsepersonell.
- Sosialrådgiver/ helsesøster har ansvar for videre oppfølging av eleven, samarbeid med foresatte og øvrig hjelpeapparat (for eksempel PPT, BUP, PUT, NAV, barnevern, politi, fastlege). Sosialrådgiver holder kontaktlærer og spes.ped.-teamet orientert.
- Eleven gis ikke tilgang til verksteder eller andre aktiviteter hvor eleven kan være til skade for seg selv eller andre. I disse timene skal eleven gis alternativ undervisning. Tilgang til verksteder og lignende gis når sosialrådgiver/ helsesøster mener det er forsvarlig, eller når eleven kan dokumentere at han/ hun ikke er ruspåvirket.
- Alle samtaler og hendelser skal dokumenteres (eget skjema). Dokumentasjonen oppbevares i egen mappe hos sosialrådgiver.

Når eleven er synlig ruset:
- Eleven tas umiddelbart med til rektor. Rektor og sosialrådgiver gjennomfører samtale med eleven. Avdelingsleder er sekretær. Kontaktlærer informeres
- Rektor utviser eleven for dagen og kontakter elevens foresatte (jf. skolens ordensreglement). Dersom eleven ikke er i stand til å ta vare på seg selv, eller det fremkommer bekymringsfulle opplysninger om elevens omsorgssituasjon (gjelder elever under 18 år), skal barneverntjenesten kontaktes. Man skal unngå at eleven er alene.
-  Rektor informerer politiet.
- Sosialrådgiver/ helsesøster gjennomfører oppfølgingssamtale med eleven påfølgende dag og har ansvar for videre oppfølging av og samarbeid med elev, foreldre/foresatte og offentlige instanser (som pkt 3.2). 
- Dersom eleven er under 18 år skal rektor vurdere om det er grunnlag for å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten.
- Alle samtaler og hendelser skal dokumenteres (eget skjema). Sosialrådgiver oppretter sak i ESA.

Ved mistanke om salg/omsetning av rusmidler på skolens område:
- Rektor varsles straks og kontakter politiet umiddelbart. Politiet overtar videre saksbehandling.
- Rektor har ansvar for at kontaktlærer, sosialrådgiver og helsesøster varsles om salg/ omsetning dersom dette utføres av elever ved Dalane videregående skole. Tiltak vurderes og iverksettes.
- Rektor vurderer aktuelle sanksjoner overfor eleven i henhold til skolens ordensreglement.
- Dersom eleven er under 18 år skal rektor vurdere om det er grunnlag for å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten.
- Alle samtaler og hendelser skal dokumenteres (eget skjema). Rektor oppretter sak i ESA.
- I alvorlige tilfeller skal fylkesdirektøren informeres.

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av Rogaland fylkeskommunes «Systemdokument for videregående opplæring – prosedyrer ved rusmistanke hos elever».

Del denne artikkelen på: