416A - Arbeidstidsdetaljer for pedagogisk personale skoleåret 2018/2019

416A Arbeidstidsdetaljer for undervisningspersonalet skoleåret 2018/2019
Drøftet i TU 28.08.2018.

Arbeidsåret for undervisningspersonalet består av 1687,5 t totalt for ansatte i 100 % stilling.  Det er inngått en sentral avtale mellom arbeidsgiver og organisasjonene, SFS 2213.  I denne avtalen inndeles årsverket for lærere i to deler: Arbeidstid på skolen og arbeidstid utenom skolen.

Arbeidstid på skolen er avtalt å være 1150 timer. Tiden fordeles slik:

 • 6 dg á 7,5 t til kompetanseutvikling og planlegging – dvs. 45 t.
  • For skoleåret er dagene fastsatt til 15. - 17. 08, 13.11, 13.02 og 21.06.
 • Resten av arbeidstiden på skolen fordeles på 38 uker – dvs. 1105 t.
  • Maks. 37,5 t/uke og maks. 9 t/dag (Jf. SFS 2213 s.4).
  • Arbeidstiden på skolen fordeles normalt med 29 t/u i 38 uker – dvs. 1102 t.
   •  Rest på 3 timer benyttes til utvidelse av fellestid 

SFS 2213 sier at arbeidstid på skolen først og fremst skal benyttes til:

 • Undervisningstid
 • Annet elevrettet arbeid
 • Kollegialt samarbeid
 • Individuelt arbeid
 • Kompetanseutvikling
 • Samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen
 • Arbeidsoppgaver etter avtale med nærmeste leder.

Arbeidstiden på skolen starter vanligvis 15 min. før starten på første undervisningstime og slutter vanligvis 5 min. etter slutten på siste undervisningstime.

Undervisningspersonalet skal ha en arbeidsplan med angivelse av arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Arbeidsplanens ytre ramme kan endres med 14 dagers varsel.Planen skal også vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter. Planen skal foreligge så tidlig som mulig i skoleåret, og senest innen utgangen av september. Arbeidsplanen bør revideres minst en gang i løpet av skoleåret, første gang senest 18.01.

Bestemmelser til arbeidsplanen:

 • Første skoledag underviser kontaktlærerne i 2ST og 3ST 2 timer
 • Andre skoledag underviser kontaktlærerne i 1ST, 1YF, 2YF, 3YF, 3PÅB og 4PÅB 2 timer
 • Andre skoledag: Ordinær undervisning etter timeplan for 2ST og 3ST, og for øvrige klasser f.o.m. 3. time (kl. 10.10)
 • Fredag 21. desember: Ordinær undervisning i 1. og 2. time. Juleavslutning med elevene kl. 10.15 - 11.15. Avslutning for personalet kl. 12.15 - 14.30.
 • Mandag 4. februar. Studieorienteringsdag. Besøk fra UiS og andre høyskoler og universiteter på DVS. 08.30 - 11.40 for VG3ST/3PÅB/4PÅB. Ingen undervisning.
 • Onsdag 7. mars (tentativ dato). UB-messe i Stavanger Forum. (Ikke for light-UB).  UB-lærer følger elevene og får 4 undervisningstimer.
 • Ekskursjonsuker. Ingen undervisning for lærere når undervisningen utgår.
 • Heldagsprøver. Ingen undervisning for lærere når undervisningen utgår. Undervisningstimene til faglærere i faget som har heldagsprøven utgår ikke.
 • Utdanningsvalg. Ingen undervisning for lærere når undervisningen utgår.
 • Avslutning av skoleåret: Se eksamensplan og den enkeltes arbeidsplan.
 • Kompensasjon for muntlig eksamen:
  5 undervisningstimer pr. parti. I utgangspunktet regner en med et parti pr lærer. (Men vi vet at noen lærere vil få to partier.) Tidsbruk for muntlig eksamen legges på fredag 14. juni.
 • Kompensasjon for tverrfaglig praktisk eksamen:
  a. Forberedelse gjennomføres i lærers tilstedeværelsestid.
  b. Eksamensdagen/-dagene kompenseres som undervisningstimer. Beregnet tid pr. 15 elever er inntil 10 undervisningstimer. Beregnet tidsbruk legges på 15. juni.

Arbeidstid utenom skolen er avtalt å være 537,5 timer. Denne tiden disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ajourhold.
Pålagt arbeidstid utover avtalt arbeidstid på skolen, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Hva kan føres på avspaseringsskjemaet?
Tidsbruk ut over arbeidstid på skolen være avtalt med avdelingsleder på forhånd dersom det skal kunne føres på avspaseringsskjemaet, eventuelt gi annen ekstra godtgjørelse. Hvis ikke regnes arbeidet som utført i arbeidstid utenom skolen.
Her er eksempler på hva som kan regnes som medgått tid når dette er ut over arbeidstid på skolen:

 • Pålagte kurs og møter *
 • Foreldremøte på kveldstid: Faktisk medgått tid.
 • Arbeidstid på skolen i forbindelse med 1. skoledag: Alle kontaktlærere er til stede faktisk medgått tid i forbindelse med startsamtalene.
 • Arbeidstid på skolen i forbindelse med felles juleavslutning fredag 21. desember. Undervisningspersonalet er til stede fra kl. 12.15 - 14.30.
 • Fadder-ordning: Den som har fadderansvar fører opp inntil 10 klokketimer på sitt avspaseringsskjema.
 • Ekskursjoner: Se eget reglement på nr. 425 i dokumentsamlingen.

Praksis for bruk av resttimer:

 1. Innenfor «arbeidstid på skolen», 29-timersrammen, skal vikartimer tas av eventuell resttid. Dette er uavhengig av varslingstid.
 2. Utenfor «arbeidstid på skolen», 29-timersrammen, skal lærer som vikarierer ha utbetalt overtidstillegget på 50 %. Lærere med resttid velger selv om timene skal føres i arbeidsplanen, og da gå av resttiden, eller om timene skal utbetales.
 3. Dersom nærmeste leder endrer start- og eller sluttidspunkt for arbeidstiden med minst to ukers varsel, skal vikartimene tas av eventuell resttid. Dette vil ikke gi overtidstillegg på 50 %.

Delt dagsverk (Hovedtariffavtalen kap. 5.5)
Delt dagsverk benyttes kun i de tilfeller hvor det er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales 1 timelønn pr. arbeidsdag.

Hvis arbeidstakeren må møte fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen ytterligere 1 ½ timelønn pr. arbeidsdag.

Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

Det delte dagsverket må være pålagt*. Krav om delt dagsverk meldes til nærmeste leder på skjema nr. 410 i dokumentsamlingen.

Egersund, 28. august 2018

Aslaug M. Undheim
rektor

 

* Skal være pålagt av nærmeste leder, og skolens behov er sentralt. Ved deltakelse på kurs/møter/kompetanseheving som ikke er pålagt beholdes arbeidsplanens ytre ramme, og det gis ingen kompensasjon utover det. Arbeidet regnes som del av det faglige ajourholdet i arbeidstid utenom skolen.

Del denne artikkelen på: