Dokumentsamling

100 Lover og forskrifter Endret Ansvarlig
101 Opplæringsloven    (Ekstern lenke) TMRO
102 Forskrift til opplæringsloven    (Ekstern lenke) TMRO
103 Læreplanverket for Kunnskapsløftet    (Ekstern lenke) TMRO
104 Forvaltningsloven    (Ekstern lenke) TMRO
105 Arbeidsmiljøloven    (Ekstern lenke) TMRO
106 Hovedavtallen    (Ekstern lenke) TMRO
107 Hovedtariffavtalen    (Ekstern lenke) TMRO
108 Arbeidstidsavtalen     (Ekstern lenke- Særavtalen - SFS 2213) TMRO
109 Fylkeskommunal forskrift til ordensreglementet     (Ekstern lenke) TMRO
110 Fylkeskommunale retningslinjerer for eksamen, vurdering og fravær     (Ekstern lenke) TMRO
111 Miljørettet forskrift for skoler og barnehager    (Ekstern lenke) TMRO
250 Brukerveiledninger og håndbøker Endret Ansvarlig
251 Brukerveiledning til romreservasjonssystemet 12.05.2016 TMRO
252 IKT-håndbok 26.06.2017 REHA
253 Fraværsføring i SkoleArena 21.09.2016 REHA
254 Forklaring til arbeidsplan 03.10.2016 REHA
255 QM+ for medarbeidere 01.11.2016 REHA
256 Rutiner for varselbrev 28.04.2017 KRSV
280 Bruksanvisninger Endret Ansvarlig
281 Brukerveiledning Universal Robots UR3 CB3 29.05.2017 TMRO
300 Planer for skoleåret Endret Ansvarlig
301a Plan for første skoledag(er) for elever 11.08.2016 AMUN
301b Kompetansehevings- og planleggingsdager 14.08.2016 AMUN
302 Plan for felles møtetid 12.04.2018 TMRO
309 Plan for klassemøter i august 16.08.2017 REHA
310 Plan for klasseråd juni 10.05.2017 REHA
311 Årshjul 22.03.2018 KRSV
312 Årshjul for arbeid med IOP elever 19.08.2016 HWMO
400 Personalet Endret Ansvarlig
401 Informasjon til nytilsatte og vikarer 15.12.2016 HWMO
402 Arbeidsreglement for RFK 30.10.2015 AMUN
404 Retningslinjer for permisjoner og annet ønsket fravær - ansatte v/Dalane vgs 30.10.2015 AMUN
405 Fadderordning 11.08.2016 TMRO
405b Hvem er fadder for hvem? 23.09.2016 SVSI
406 Hvem sitter hvor? 31.08.2017 SVSI
407 Intern telefonliste 07.08.2014 SIAN
408 Egenmelding ved sykdom m.m.    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 02.02.2016 SVSI
409 Skjema for livsfasepolitikk 01.07.2016 AMUN
410 Kompensasjon for delt dagsverk    (Microsoft Excel regneark) 07.08.2014 TMRO
411 Biarbeidsavtale 03.02.2016 AMUN
412 Taushetsplikt praksiskandidater 04.02.2016 HWMO
415 Parkering ved Dalane videregående skole 11.08.2016 SVSI
416 Arbeidstidsdetaljer 28.09.2017 TMRO
417 Rutine for klage på personalet 03.08.2016 TMRO
418 Veiledning for nytilsatte - pedagogisk personale 30.102015 HWMO
419 Notat ang. kjøre og kostgodtgjørelse 02.11.2015 HWMO
420 Forsikring privat bil i tjeneste 02.11.2015 HWMO
422 Skjema for avspassering (Microsoft Excel regneark) 11.08.2016 TMRO
423 Saksgang ift. bekymringselever 03.11.2014 HWMO
427 Prosedyrer ved rusmistanke hos elever 09.02.2015 HWMO
428 Vaktbestilling/vedlegg til prøve    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 SYHE
429 Bilag til fakturering 09.02.2016 SYHE
430 Fraværsskjema    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 REHA
431 Pedagogisk rapport til ppt     (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 26.09.2017 HWMO
450 Ekskursjoner Endret Ansvarlig
451 Rutiner ved ekskursjoner uten ekstern støtte 11.01.2018 KNPE
452 Rutiner ved ekskursjoner gjennom Erasmus + 11.01.2018 KNPE
453 Rutiner ved ekskursjoner gjennom Nordplus 17.10.2016 KNPE
454 Rutiner ved ekskursjoner Gjør Det 11.01.2018 KNPE
455 Budsjettmal for ekskursjoner (Microsoft Excel regneark) 27.06.2016 KNPE
456 Godkjenning av utenlandsopphold 27.06.2016 KNPE
457 Ordensregler ved ekskursjoner 27.06.2016 KNPE
458a Prosedyrer ved ekskursjoner 27.06.2016 KNPE
458b Prosedyrer for uforutsette hendelser 27.06.2016 KNPE
458c-1 Turopplysninger    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 17.10.2016 KNPE
458c-2 Deltakerliste    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 28.06.2016 KNPE
458c-3 Forenklet risikoanalyse    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 28.06.2016 KNPE
459 Signering av dokumenter ved ekskursjoner 29.06.2016 KNPE
460 Samtykkeerklæring ved utenlandsreiser 12.01.2018 KNPE
500 Kontaktlærere Endret Ansvarlig
501a Håndbok for kontaktlærere 09.02.2016 REHA
501b Referatmal fra fraværsmøtet    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 REHA
501c Mal for startsamtalen 05.11.2015 REHA
501d Mal for elevsamtalen 05.11.2015 REHA
501e Melding om elev til sosialrådgiver eller helsesøster- dokumentasjon    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 12.02.2016 REHA
501f Fravær - vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 12.02.2016 REHA
501g Innhold på foreldremøter 25.08.2016 REHA
501h Huskeliste for kontaktlærer første skoledag 28.09.2016 REHA
503 Tilbakemelding om lest ordensreglement 12.02.2016 TMRO
506 Ryddeplan for skoleområdet 17.08.2017 SVSI
508 Informasjon om valg av tillitselev og verneombud 11.08.2017 TODA
509 Sakliste klasseråd september 08.08.2014 TODA
510 Sakliste klasseråd januar    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2014 TODA
511 Sakliste klasseråd juni    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2014 TODA
513 Søknad om unntak fra fraværsgrensen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 18.10.2016 REHA
514 Rutiner for fraværregistrering i SkoleArena 17.08.2016 REHA
515 Handlingsplan mot krenkende atferd 08.08.2014 TMRO
516a Rutinebeskrivelse: Melding til barnevernstjenesten 08.08.2014 HWMO
516b Bekymringsmelding til barneverntjenesten 08.08.2014 HWMO
517 Studietimer for elever på alle årstrinn studiespesialiserende 08.09.2015 KNPE
550 Startsamtalen Endret Ansvarlig
551 Brev til elev og foresatte 11.08.2017 TMRO
552 Ordensreglement for elever i videregående skole 11.08.2017 TMRO
553 Tilbakemelding om lest ordensreglement 11.08.2017 TMRO
554 Skjema for personopplysninger 11.08.2017 TMRO
555 Samtykkeerklæring om elektronisk varsling    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 01.09.2016 TMRO
556 Samtykkeerklæring for elever over 18 år 11.08.2017 TMRO
557 Informasjon fra sosialrådgiver 11.08.2017 TMRO
558 Foreldremøte Vg1 (første klasse) 11.08.2017 TMRO
559 Foreldremøte Vg2 og Vg3 (andre og tredje klasse) 19.08.2016 TMRO
600 Vurdering Endret Ansvarlig
601 Begrunnelse for ikke å sette standpunktkarakter    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2014 KRSV
610 Informasjon om klage på karakterer 22.06.2015 KRSV
614 Rutine ved søknad om fritak for vurdering i kroppsøving 03.08.2016 KRSV
615 Viktig informasjon om kroppsøvingstimene 06.12.2017 KRSV
616 Søknadskjema om fritak fra fag 30.08.2017 KRSV
617 Søknadsskjema fritak fra vurdering med karakter i sidemål og kroppsøving 30.08.2017 KRSV
618 Søknadsskjema om å slutte i fag 31.08.2017 KRSV
700 Eksamen og prøver Endret Ansvarlig
701 Vurderingsplan for høsten 22.09.2017 KRSV
702 Vurderingsplan for våren 08.02.2018 KRSV
703 Heldagsvurderingsplan og eksamensplan for ST og PÅB 05.12.2017 KRSV
704 Rutiner ved heldagsprøver 31.03.2017 KRSV
705 Heldagsvurderingsplan og eksamensplan for YF 11.04.2018 KRSV
714 Omslag for heldagsprøver m.m. 08.08.2015 KRSV
771a Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 15.02.2016 KRSV
771b Vedlegg til svar på søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 15.02.2016 KRSV
771c Veiledning til søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 08.08.2016 KRSV
771d Rutine ved søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 20.09.2016 KRSV
771e Tilrettelegging på småprøver 20.09.2016 KRSV
800 HMS - Felles Endret Ansvarlig
801 HMS-arbeid ved Dalane videregående skole 09.08.2016 SVSI
802 Instruks ved ulykker 25.08.2016 SVSI
803 Rutiner ved personskade 09.08.2016 SVSI
805 Brannordning 09.08.2016 SVSI
806 Brann og innbruddsalarmer 31.08.2017 SVSI
807 Handlingsplan for sorg/kriser 24.11.2015 SVSI
808 Oppstilling håndballbanen 11.08.2017 SVSI
830 HMS - Ansatt Endret Ansvarlig
831 Personlig verneutstyr til ansatte 24.11.2015 SVSI
860 HMS - Elev Endret Ansvarlig
861 Handlingsplan mot rus 30.11.2015 HWMO
862 Hvordan gjennomføre en samtale om rus 30.11.2015 HWMO
863 Avtale om rustesting 09.09.2014 HWMO
864 Skjema for dokumentasjon 09.09.2014 HWMO
865 Systemdokument 09.09.2014 HWMO
866 Handlingsplan for arbeid med psykisk helse 19.03.2018 HWMO
900 Diverse Endret Ansvarlig
990 Leie av minibuss 13.09.2017 SVSI
991 Leie av Opel Vivaro 13.09.2017 SVSI
992 Utleie av vaktmesterbil 12.09.2017 SVSI
993 Utleie av el-bil 12.09.2017 SVSI
994 Utleie av Fiat Bravo 12.09.2017 SVSI
995 Utleie av Toyota Avensis 12.09.2017 SVSI
Del denne artikkelen på: