Dokumentsamling

100 Lover og forskrifter Endret Ansvarlig
101 Opplæringsloven    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
102 Forskrift til opplæringsloven    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
103 Læreplanverket for Kunnskapsløftet    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
104 Forvaltningsloven    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
105 Arbeidsmiljøloven    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
106 Hovedavtallen    (Ekstern lenke) 07.08.2015 TMRO
107 Hovedtariffavtalen    (Ekstern lenke) 07.08.2015 TMRO
108 Arbeidstidsavtalen     (Ekstern lenke- Særavtalen - SFS 2213) 07.08.2015 TMRO
109 Fylkeskommunal forskrift til ordensreglementet 11.08.2016 TMRO
110 Fylkeskommunale retninger for vurdering 11.08.2016 TMRO
111 Miljørettet forskrift for skoler og barnehager    (Ekstern lenke) 08.06.2015 TMRO
200 Skolens drift Endret Ansvarlig
201 Felles satsingsområder for de videregående skolene 2015-2017 18.05.2016 TMRO
202 Elevhåndboka 12.05.2016 REHA
203 Skolens organisasjonskart 08.08.2016 REHA
205a Skolerute 2016-2017 31.01.2017 TMRO
205b Skolerute 2017-2018 04.08.2016 TMRO
206 Oversikt over klasser med kontaktlærere 21.11.2016 REHA
209 Skolens blokkskjema 09.02.2017 TODA
210 Oppfølgingstjenesten hjemmeside    (Ekstern lenke) 08.10.2015 KWAA
212 Voksenopplæringens hjemmeside    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
213 Karrieresentrenes hjemmeside    (Ekstern lenke) 06.08.2014 TMRO
214 Biblioteket sine nettsider 20.08.2015 LIDY
215 Avslutningen av skoleåret 24.05.2016 AMUN
217 Bekymringsskjema 18.02.2016 HWMO
222 Lån av lærebøker 26.05.2016 TODA
223 Avbruddsskjema for videregående opplæring    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 12.05.2016 HWMO
224 Systemdokument OT 06.08.2016 HWMO
225 Økonomisk støtte til videreutdanning, PPU-Y og yrkesfaglærerutdanningen for ansatte ved Dalane videregående skole 26.05.2016 TMRO
250 Brukerveiledninger og håndbøker Endret Ansvarlig
251 Brukerveiledning til romreservasjonssystemet 12.05.2016 TMRO
252 IKT-håndbok 25.08.2016 REHA
253 Fraværsføring i SkoleArena 21.09.2016 REHA
254 Forklaring til arbeidsplan 03.10.2016 REHA
255 QM+ for medarbeidere 01.11.2016 REHA
256 Rutiner for varselbrev 29.11.2016 KRSV
300 Planer for skoleåret Endret Ansvarlig
301 Plan for første skoledag(er) for elever 11.08.2016 AMUN
302 Plan for felles møtetid 21.03.2017 TMRO
309 Plan for klassemøter i august 17.08.2016 REHA
310 Plan for klasseråd juni 31.05.2016 REHA
311 Årshjul KRSV
312 Årshjul for arbeid med IOP elever 19.08.2016 HWMO
400 Personalet Endret Ansvarlig
401 Informasjon til nytilsatte og vikarer 15.12.2016 HWMO
402 Arbeidsreglement for RFK 30.10.2015 AMUN
404 Retningslinjer for permisjoner og annet ønsket fravær - ansatte v/Dalane vgs 30.10.2015 AMUN
405 Fadderordning 11.08.2016 TMRO
405b Hvem er fadder for hvem? 23.09.2016 SVSI
406 Hvem sitter hvor? 24.10.2016 SVSI
407 Intern telefonliste 07.08.2014 SIAN
408 Egenmelding ved sykdom m.m.    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 02.02.2016 SVSI
409 Skjema for livsfasepolitikk 01.07.2016 AMUN
410 Kompensasjon for delt dagsverk    (Microsoft Excel regneark) 07.08.2014 TMRO
411 Biarbeidsavtale 03.02.2016 AMUN
412 Taushetsplikt praksiskandidater 04.02.2016 HWMO
415 Parkering ved Dalane videregående skole 11.08.2016 SVSI
416 Arbeidstidsdetaljer 09.08.2016 TMRO
417 Rutine for klage på personalet 03.08.2016 TMRO
418 Veiledning for nytilsatte - pedagogisk personale 30.102015 HWMO
419 Notat ang. kjøre og kostgodtgjørelse 02.11.2015 HWMO
420 Forsikring privat bil i tjeneste 02.11.2015 HWMO
422 Skjema for avspassering (Microsoft Excel regneark) 11.08.2016 TMRO
423 Saksgang ift. bekymringselever 03.11.2014 HWMO
427 Prosedyrer ved rusmistanke hos elever 09.02.2015 HWMO
428 Vaktbestilling/vedlegg til prøve    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 SYHE
429 Bilag til fakturering 09.02.2016 SYHE
430 Fraværsskjema    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 REHA
431 Pedagogisk rapport til ppt     (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 14.11.2016 HWMO
450 Ekskursjoner Endret Ansvarlig
451 Rutiner ved ekskursjoner uten ekstern støtte 19.06.2016 KNPE
452 Rutiner ved ekskursjoner gjennom Erasmus + 17.10.2016 KNPE
453 Rutiner ved ekskursjoner gjennom Nordplus 17.10.2016 KNPE
454 Rutiner ved ekskursjoner Gjør Det 17.10.2016 KNPE
455 Budsjettmal for ekskursjoner (Microsoft Excel regneark) 27.06.2016 KNPE
456 Godkjenning av utenlandsopphold 27.06.2016 KNPE
457 Ordensregler ved ekskursjoner 27.06.2016 KNPE
458a Prosedyrer ved ekskursjoner 27.06.2016 KNPE
458b Prosedyrer for uforutsette hendelser 27.06.2016 KNPE
458c-1 Turopplysninger    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 17.10.2016 KNPE
458c-2 Deltakerliste    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 28.06.2016 KNPE
458c-3 Forenklet risikoanalyse    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 28.06.2016 KNPE
459 Signering av dokumenter ved ekskursjoner 29.06.2016 KNPE
500 Kontaktlærere Endret Ansvarlig
501a Håndbok for kontaktlærere 09.02.2016 REHA
501b Referatmal fra fraværsmøtet    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 09.02.2016 REHA
501c Mal for startsamtalen 05.11.2015 REHA
501d Mal for elevsamtalen 05.11.2015 REHA
501e Melding om elev til sosialrådgiver eller helsesøster- dokumentasjon    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 12.02.2016 REHA
501f Fravær - vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 12.02.2016 REHA
501g Innhold på foreldremøter 25.08.2016 REHA
501h Huskeliste for kontaktlærer første skoledag 28.09.2016 REHA
503 Tilbakemelding om lest ordensreglement 12.02.2016 TMRO
506 Ryddeplan for skoleområdet 11.08.2016 SVSI
508 Informasjon om valg av tillitselev og verneombud 18.08.2015 TODA
509 Sakliste klasseråd september 08.08.2014 TODA
510 Sakliste klasseråd januar    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2014 TODA
511 Sakliste klasseråd juni    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2014 TODA
513 Søknad om unntak fra fraværsgrensen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 18.10.2016 REHA
514 Rutiner for fraværregistrering i SkoleArena 17.08.2016 REHA
515 Handlingsplan mot krenkende atferd 08.08.2014 TMRO
516a Rutinebeskrivelse: Melding til barnevernstjenesten 08.08.2014 HWMO
516b Bekymringsmelding til barneverntjenesten 08.08.2014 HWMO
517 Studietimer for elever på alle årstrinn studiespesialiserende 08.09.2015 KNPE
550 Startsamtalen Endret Ansvarlig
551 Brev til elev og foresatte 18.08.2016 TMRO
552 Ordensreglement for elever i videregående skole 18.08.2016 TMRO
553 Tilbakemelding om lest ordensreglement 31.08.2016 TMRO
554 Skjema for personopplysninger 18.08.2016 TMRO
555 Samtykkeerklæring om elektronisk varsling    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 01.09.2016 TMRO
556 Samtykkeerklæring for elever over 18 år 19.08.2016 TMRO
557 Informasjon fra sosialrådgiver 19.08.2016 TMRO
558 Foreldremøte Vg1 (første klasse) 19.08.2016 TMRO
559 Foreldremøte Vg2 og Vg3 (andre og tredje klasse) 19.08.2016 TMRO
700 Eksamen og prøver Endret Ansvarlig
701 Vurderingsplan for høsten 01.12.2016 KRSV
702 Vurderingsplan for våren 31.03.2017 KRSV
703 Heldagsvurderingsplan og eksamensplan for ST og PÅB 20.04.2017 KRSV
704 Rutiner ved heldagsprøver 31.03.2017 KRSV
705 Heldagsvurderingsplan og eksamensplan for YF 20.04.2017 KRSV
714 Omslag for heldagsprøver m.m. 08.08.2015 KRSV
715 Elevskjema - klage på muntlig eksamen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 08.08.2015 KRSV
771a Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 15.02.2016 KRSV
771b Vedlegg til svar på søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen    (trykk på åpne originalen for å fylle ut skjemaet digitalt før utskrift) 15.02.2016 KRSV
771c Veiledning til søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 08.08.2016 KRSV
771d Rutine ved søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 20.09.2016 KRSV
771e Tilrettelegging på småprøver 20.09.2016 KRSV
800 HMS - Felles Endret Ansvarlig
801 HMS-arbeid ved Dalane videregående skole 09.08.2016 SVSI
802 Instruks ved ulykker 25.08.2016 SVSI
803 Rutiner ved personskade 09.08.2016 SVSI
805 Brannordning 09.08.2016 SVSI
806 Brann og innbruddsalarmer 09.08.2016 SVSI
807 Handlingsplan for sorg/kriser 24.11.2015 SVSI
808 Oppstilling håndballbanen 13.01.2017 SVSI
830 HMS - Ansatt Endret Ansvarlig
831 Personlig verneutstyr til ansatte 24.11.2015 SVSI
860 HMS - Elev Endret Ansvarlig
861 Handlingsplan mot rus 30.11.2015 HWMO
862 Hvordan gjennomføre en samtale om rus 30.11.2015 HWMO
863 Avtale om rustesting 09.09.2014 HWMO
864 Skjema for dokumentasjon 09.09.2014 HWMO
865 Systemdokument 09.09.2014 HWMO
900 Diverse Endret Ansvarlig
920 Minimumsinnhold på fagsider i It's learning 30.11.2015 SVSI
990 Leie av minibuss 30.01.2015 SVSI
991 Leie av Opel Vivaro 30.01.2015 SVSI
992 Utleie av vaktmesterbil 30.01.2015 SVSI
993 Utleie av el-bil 30.01.2015 SVSI
Del denne artikkelen på: