Artikler

Mappe for artikler

Mappe for artikler. Lag undermapper hvis mulig, slik at vi kan opprettholde en god struktur som er lett å finne frem i.

 • 17.09.2014

  Systemdokument

  Redigert 24.05.2013

  SYSTEMDOKUMENT

  FORMÅL:

  Rutinen skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver mellom skole og oppfølgingstjeneste i forhold til ungdommer som i flg. forskrift til oplæringslovens kapittel 13-2 a, b og d: “- ikkje har søkt eller teke imot elev-eller læreplass eller avbryt slik opplæring eller har tapt retten som følgje av vedtak om bortvisning med heimel i opplæringslova § 3-8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt i samsvar med opplæringslova § 4-6”

  ANSVAR FOR SAMARBEIDET:

  Skolen v/ rektor, skolens Oppfølgingsansvarlige, (skolens kontaktperson(er) mot OT).Rogaland fylkeskommune v/OT-koordinatorene, OT-veilederne

  1. Ungdommer som ikke har søkt skole

  Kort tid etter søknadsfrist 1. mars sender Inntak lister til OT over “ikke-søkerne”. OT-koordinatorene påser at kartleggingsarbeidet starter umiddelbart.

  Dersom ungdommer ikke søker videre i opplæringsløpet, skal skolens Oppfølgingsansvarlige ha avklaringsmøte med ungdommen der det lages en oppfølgingsplan, se punkt 2 i avbruddskjemaet. Oppfølgingsansvarlige må sørge for at OT får relevant informasjon for videre oppfølging av ungdommen. OT har ansvar for videre kartlegging og oppfølging av ungdommen.

  10. klasseelever som ikke søker videregående opplæring: Grunnskolen oppfordres til å utarbeide en oppfølgingsplan og kontakte OT ved behov for videre oppfølging.

   

  2. Elever som slutter før 1. september

  Dersom en ungdom ikke ønsker å fortsette på tildelt skoleplass, skal skolens oppfølgingsansvarlige, i samarbeid med ungdommen, prøve å finne alternative opplæringstilbud. Dersom det lykkes, må dette registreres i SATS, - og ungdommen skal ikke meldes til OT. Om det ikke lykkes å få til et opplæringstilbud for ungdommen, må skolen lage og kvalitetssikre rutiner som sikrer at OT involveres og informeres fortløpende for å kunne følge opp ungdommene på en god måte. OT-koordiantorene har det videre ansvaret for ungdommer som har takket nei til et reelt opplæringstilbud.

  Er ungdommen bestemt på å slutte, skal skolens oppfølgingsansvarlige sende fortløpende melding på mail til OT-koordinator med flg. opplysninger: navn, personalia og evt. årsak til at ungdommen ikke vil ha skoleplassen. OT har det videre oppfølgingsansvaret.

   

  3. Elever som slutter etter 1. september:

  Oppfølgingsansvarlige på skolen har ansvar for å gjennomføre et avbruddsmøte med ungdom, evt. foresatte og andre. Oppfølgingsansvarlige er i dialog med OT i forkant for å drøfte forhold rundt eleven og for å vurdere om det er hensiktsmessig at OT deltar på selve avklaringsmøtet. Om det er praktisk mulig, er det en fordel at skolen kontakter den OT-veilederen som skal arbeide videre med ungdommen. Avbruddskjema og evt. annen relevant informasjon, sendes aktuell OT-koordinator via ESA, jfr rutiner s. 3 i avbruddskjemaet.

   

  4. Ungdommer som slutter fra spesialundervisning i liten gruppe,

  (arbeidstrening, utvidet praksis)

  Skolens oppfølgingsansvarlige må sørge for at relevante aktører, som NAV innkalles til avbruddsmøte med ungdom, foresatte og evt. andre aktuelle instanser for å vurdere videre opplegg og utarbeide en oppfølgingsplan med realistiske og relevante tiltak. OT må orienteres og få avbruddskjema på vanlig måte, - men aktuell instans må ha ansvar for videre oppfølging

 • 02.10.2014

  Ansatte

 • 11.02.2015

  Katalog

  Under åpnes en pdf fil. Den kan ta litt tid å laste.

 • 02.10.2014

  Dokumentsamling

 • 05.08.2016

  For elever

  Her er en samling nyttige dokumenter, lenker og ressurser for våre elever.