• Forside
  • Aktuelt
  • Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Undersøkelsen skal gjennomføres av elever i uke 47 og 48

examination-wide

Hva er formålet?

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel
på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og
benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp
til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli
brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av
resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen.
Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker
det.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål
hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven
ikke vil svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i
samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Utdanningsdirektoratet
er alene behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i Elevundersøkelsen.

Elevene som svarer, oppgir ikke navn, men det vil likevel i noen få tilfeller være en
teoretisk mulighet for at den som behandler grunnlagsdataene, kan gjenkjenne
enkeltpersoner som har svart (indirekte identifisering). Direktoratet har derfor tatt
forholdsregler for å ivareta personvernet under behandlingen av grunnlagsdata fra
Elevundersøkelsen. Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra
undersøkelsene – det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige
utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning
av personer som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en
måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge
direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive på en taushetserklæring.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser.

Del denne artikkelen på: